Projektový manuál

Kreativní vouchery Brno 2023

Výzva 08

1. Co je kreativní voucher?

Kreativní voucher Brno je jednorázová dotace poskytnutá obchodním společnostem na využití služeb subjektů působících v kulturních a kreativních odvětvích. Jedná se o program určený na podporu spolupráce jihomoravských malých a středních společností se subjekty působícími v kulturních a kreativních průmyslech (dále KKP) v Jihomoravském kraji.

2. K čemu slouží?

Záměrem je podpořit obchodní společnosti z Jihomoravského kraje v tvorbě inovací a růstu získáním konkurenční výhody díky využití služeb subjektů z KKP. Hlavním cílem programu Kreativní vouchery je nabídnout způsob, jak vytvořit trvalou hodnotu v obchodních společnostech, tak, aby rozvíjely svou pozici na trhu a byly schopné oslovit dostatečné množství klientů na stávajících i nových trzích, popřípadě byly schopny expanze do zahraničí. Kreativní vouchery míří na uvědomění si přidané hodnoty kreativních řešení, zlepšení komunikace obchodních společností při zadávání projektů kreativním subjektům a na osvojení si nových dovedností obou stran. Dílčím cílem je využití potenciálu KKP uvnitř regionu jejich propojením s novou částí trhu.

3. Zúčastněné strany

3.1. Finanční garant

Finančním garantem je statutární město Brno.

3.2. Implementační agentura

Implementační agenturou je JIC, zájmové sdružení právnických osob.

3.3. Žadatel o kreativní voucher

Způsobilým žadatelem může být pouze obchodní společnost (tj. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení) nebo družstvo podnikající na základě živnostenského oprávnění se sídlem nebo provozovnou zapsanou ve veřejné části obchodního či živnostenského rejstříku na území Jihomoravského kraje a spadající do kategorie malých a středních podniků1 s prokazatelnou historií2 min. 3 měsíce před vyhlášením výzvy (vyhlášením výzvy je zahájení programu, kdy dochází k přihlašovaní kreativců do kreativní galerie).

Způsobilým žadatelem je pouze malý a střední podnik s vlastním výrobkem či službou/ potenciálem vlastního výrobku služby, tzn. žadatel předmětný produkt či službu vyvíjí/vyrábí/poskytuje. Zároveň se jedná o obchodní společnost s potenciálem mezinárodní expanze. Způsobilým žadatelem bude obchodní společnost, která řádně vyplní registraci v administrativním systému programu, ve které zodpoví otázky týkající se žadatele, produktu a projektového záměru. V případě nedostatku informací má implementační agentura právo požadovat doplnění. Obchodní společnost realizující čistě obchodní činnost (přeprodej předmětného produktu) není způsobilým žadatelem. Zároveň způsobilým žadatelem nemůže být společnost poskytující standardní služby. Mezi standardní služby se pro účel programu řadí: zdravotní služby, vzdělávací služby, kosmetické služby, právní služby, konzultační služby, finanční poradenství aj. Tento výčet není konečný a posouzení o standardní službě je vždy výhradně na implementační agentuře.

Žadatelem nemůže být právnická či fyzická osoba, jejíž hlavní podnikatelská činnost spadá do vybraných kulturních a kreativních průmyslů (dále jen KKP), ani subjekt zapojený v programu Kreativní vouchery Brno jako poskytovatel služby (viz kapitola 3.4). Žadatelem nemůže být subjekt z těchto vybraných KKP: grafický design, architektura a interiérový design, webdesign, vývoj her a aplikací, tvorba videa, tvorba reklamy a marketingu, design služeb, tvorba hudby, fotografie, produktový design, móda.

Vývojáři aplikací a software budou posuzováni individuálně, neboť mohou být jak na straně poskytovatele služby, tak na straně žadatele o voucher. Firmy z oblasti ICT nemohou podávat projekty blízké tvorbě webu, aplikací ani webdesignu.

Žadatel neprovádí činnost, která je neslučitelná s etickým kodexem JIC, nebo činnost v oblasti provozování loterií a jiných podobných her, výroby nebo distribuce tabákových výrobků, tvrdého alkoholu (s výjimkou tradičních regionálních produktů), omamných a psychotropních látek nebo pornografie.

3.4. Poskytovatel služby

Poskytovatelem služby ve smyslu tohoto manuálu může být pouze osoba působící v níže vymezených KKP na území Jihomoravského kraje (tj. se sídlem nebo provozovnou zapsanou ve veřejné části obchodního či živnostenského rejstříku na území Jihomoravského kraje). Poskytovatel služby nemůže být současně zaměstnancem implementační agentury JIC, ani zaměstnancem poskytovatele dotace, statutárního města Brno. Osoba se stane poskytovatelem služby, pokud splní veškeré následující podmínky, tedy pokud: • doloží uskutečněné realizace projektů (celkem 5) týkající se oboru, v němž bude nabízet služby, • doloží zhodnocení spolupráce od klienta (reference - alespoň 3), přičemž pro účely kreativních voucherů se za klienta nepovažují nepodnikající fyzické osoby, rodinní příslušníci, přátelé či osoby poskytovateli služby blízké, • má praxi v oboru, v němž bude nabízet své služby, minimálně 3 roky, • se zaregistruje do kreativní galerie na internetových stránkách implementační agentury a vyplní si profil

Je-li registrovaným poskytovatelem služby právnická osoba, nemůže se fyzická osoba, která je členem, společníkem nebo statutárním orgánem této registrované právnické osoby registrovat samostatně jako další poskytovatel služby (např. pod vlastním IČO podnikající fyzické osoby). Fyzická osoba může být registrovaná jako poskytovatel služby samostatně nebo jako člen, společník či jednatel nejvýše jedné právnické osoby. Po splnění výše uvedených podmínek implementační agentura zveřejní jméno a profil poskytovatele ve veřejně dostupné kreativní galerii.

Poskytovatelům služeb implementační agentura nezaručuje, že budou osloveni žadateli o kreativní voucher ke spolupráci.

Poskytovatel služby může v rámci jednoho ročníku programu Kreativní vouchery postoupit do slosování s maximálně 3 spolupracemi 3.

Pokud chce poskytovatel služby být součástí Kreativní galerie i po ukončení výzvy, do které se poprvé přihlásil, musí při otevření výzvy nové souhlasit s prodloužením existence svého profilu prostřednictvím administrativního systému, ve kterém svůj profil vytvořil.

Implementační agentura má právo zrušit profil poskytovatele služby v kreativní galerii, případně odstranit informace na tomto profilu uvedené, zejména pokud:

• poskytovatel služby nesdělí do 14 dnů od obdržení výzvy implementační agentury, zda má zájem být v kreativní galerii zaregistrován i v následujícím ročníku, • uvede na svém profilu v kreativní galerii nepravdivé, neplatné nebo jinak zkreslující údaje, • implementační agentura obdrží opakované stížnosti na poskytovatele služeb ze strany jeho klientů nebo třetích osob.

Kulturní a kreativní průmysly (KKP) v kreativní galerii programu Kreativní vouchery Brno

• Architektura / interiérový design / design nábytku • UX design • Film / video • Fotografie • Grafický design • Hudba / zvuk / rozhlas • Informační a komunikační technologie (např. mobilní aplikace, vývoj softwaru...) • Marketingové strategie (např. branding...) • Online marketing (např. strategie pro online nástroje PPC, SEO, e-mailing, sociální sítě...) • PR • Práce s texty (např. copywriting, literatura a knižní trh) – vyjma překladů • Produktový design / průmyslový design • Vývoj her a videoher • Výtvarná umění • Webdesign (jako komplexní disciplína)

4. Registrace do programu Kreativní vouchery

Osoba vymezená v článku 3.3 tohoto manuálu se může zaregistrovat do programu kreativní vouchery ve lhůtě Kreativní hub Brno Údolní 495/19, 602 00 Brno www.kumstbrno.cz

a za podmínek stanovených ve výzvě k podání žádostí zveřejněné na internetových stránkách programu www.kreativnívouchery.cz Každý žadatel se může v rámci jedné výzvy registrovat pouze jedenkrát. Za žadatele se pro tyto účely považuje osoba s přiděleným identifikačním číslem osoby (IČO).

Příjemci kreativního voucheru z minulých výzev se již nemohou o kreativní voucher znovu ucházet. Taktéž nemohou být podpořeny již probíhající spolupráce. Nevylosovaní žadatelé z předchozích výzev se mohou zapojit do další výzvy a znovu požádat o kreativní voucher, přičemž musí doplnit potřebné informace k registraci. O kreativní voucher se nemohou ucházet ani subjekty, jejichž členem, společníkem nebo statutárním orgánem (členem statutárního orgánu) je osoba, která získala kreativní voucher v některé z předchozích výzev nebo osoba, která jako člen, společník nebo statutární orgán (člen statutárního orgánu) působila v jiném subjektu, jenž získal kreativní voucher v některé z předchozích výzev, pokud tyto subjekty působí ve stejném odvětví. Porušení podmínky dle předchozí věty, které vyjde najevo dodatečně, může být důvodem pro odebrání kreativního voucheru příjemci.

Postup:

1. Žadatel si vytvoří profil na stránkách www.kreativnivouchery.cz kde uvede základní informace o sobě a o projektovém záměru. 2. Implementační agentura posoudí základní informace o žadateli a projektovém záměru. Pokud bude vše odpovídat podmínkám a cílům programu, bude žadatel pozván na seminář, jehož absolvování je nezbytnou podmínkou účasti v programu. 3. Žadatel absolvuje seminář implementační agentury týkající se zadávání kreativních projektů. Pokud je žadatelem obchodní společnost, která byla neúspěšným žadatelem o kreativní voucher v předchozí výzvě, a její zástupce seminář absolvoval v rámci některé z předchozích výzev (max. poslední čtyři ročníky), nemusí takový žadatel seminář absolvovat znovu. 4. Žadatel si vybere z kreativní galerie poskytovatele služby. Společně s ním vytvoří návrh projektu, který je součástí žádosti o kreativní voucher, kterou vyplňuje v administrativním systému. 5. Žádost o kreativní voucher včetně návrhu projektu projde na JIC hodnocením formální a věcné způsobilosti a na jeho základě případně také postoupí či nepostoupí do veřejného losování příjemců voucherů a jejich náhradníků (viz bod 5.3 Veřejné losování). Pokud se sejde více žádostí o kreativní voucher, nežli je alokovaná částka podpory, budou se příjemci podpory veřejně losovat. Potřebná čestná prohlášení a elektronický podpis budou vyžadována až po losování. Případný střet zájmů mezi žadatelem o voucher a poskytovatelem služby je důvodem k vyloučení žádosti z výběrového procesu. Žádný ze zástupců žadatele o voucher (statutární zástupce, zaměstnanec apod.) nesmí být současně zaměstnancem poskytovatele služby v takovém postavení, aby mohl ovlivnit podmínky plánované zakázky. Žadatel o voucher a poskytovatel služby také nesmějí být součástí stejné skupiny propojených podniků. Za střet zájmů se považují také rodinné vazby mezi žadatelem a poskytovatelem. Pro podání návrhu projektu s vybraným poskytovatelem služby je podmínkou, že spolu obě strany (žadatel a poskytovatel služby) nespolupracovaly v uplynulých pěti letech.

4.1. Návrh projektu

Po absolvování semináře žadatel ve svém profilu vyplní návrh projektu, vytiskne jej a nechá podepsat kreativcem. Návrh projektu obsahuje následující informace:

1. Identifikační údaje adresáta návrhu projektu, kterým je žadatel o kreativní voucher; 2. Identifikační údaje osoby realizující zakázku, kterou je typicky poskytovatel služby nebo osoba pověřená tímto poskytovatelem služby realizací zakázky; 3. Předmět spolupráce; 4. Předpokládané výstupy spolupráce vedoucí k naplnění předmětu spolupráce; 5. Plánovaný položkový rozpočet dle výstupů a předpokládaná celková cena zakázky bez DPH; Poznámka: do rozpočtu lze zahrnout náklady na materiál nezbytný pro realizaci zakázky. 6. Podpis a datum poskytovatele služby nebo osoby tímto poskytovatelem služby pověřené k realizaci zakázky.

Absence kteréhokoliv z výše uvedených bodů bude považována za nesplnění formálních požadavků na žádost o poskytnutí kreativního voucheru.

Rozsah návrhu projektu nepřesáhne 4 normostrany A4. Vzor návrhu projektu je umístěn ke stažení v administrativním prostředí profilu žadatelů na internetových stránkách programu uvedených v bodě 8 tohoto manuálu.

4.2. Podporované aktivity

Kreativní vouchery podporují projekty, které díky spolupráci s profesionály z KKP povedou k uvědomění si přidané hodnoty kreativních řešení a zlepšení produktu nebo služby žadatelů směrem ke klientům. Důležitým znakem podávaných projektů musí být interaktivita (společný tvůrčí proces založený na součinnosti obou stran, tzn. žadatel je v průběhu tvůrčího procesu rovněž aktivní).

4.3. Nezpůsobilé aktivity

Kreativní voucher nelze použít na podporu aktivit, které jsou v rozporu s cíli projektu, zejména pak na podporu následujících aktivit:

• vzdělávání a nábor zaměstnanců • jazykové překlady • vybavení interiéru • návrhy interiérů a exteriérů směřované na zlepšení podnikového prostředí směrem k zaměstnancům • zakoupení hotového uměleckého díla • teambuilding • gamifikace směřovaná na zlepšení procesů uvnitř obchodní společnosti • nákup mediálního prostoru

Kreativní hub Brno Údolní 495/19, 602 00 Brno www.kumstbrno.cz

5. Výběr příjemců kreativních voucherů

Způsobilými žadateli o kreativní voucher se stanou pouze žadatelé, kteří splní formální a věcné podmínky. Implementační agentura si vyhrazuje právo posoudit, zdali žadatel svým zaměřením odpovídá poslání a podmínkám programu. V případě, že počet registrací přesáhne počet 250, má implementační agentura právo ukončit výzvu.

5.1. Formální a věcná kontrola

Formální a věcnou kontrolu provede implementační agentura. Formální kontrola představuje revizi splnění všech předepsaných formálních náležitostí žádosti. Věcná kontrola bude provedena srovnáním obsahu registrace a návrhu projektu s cíli a podmínkami programu. Kontrola informací zadaných při registraci proběhne ještě před semináři, kontrola návrhů projektu až po semináři a před losováním.

5.2 Návodné hodnotící otázky

Při hodnocení způsobilosti jednotlivých registrací a návrhů projektu se bude požadovat kladné zodpovězení zejména následujících otázek:

Formální způsobilost:

1. Byly registrace a návrh projektu řádně vyplněny, podány a splňují všechny formální požadavky? 2. Splňuje žadatel kritéria způsobilosti (viz bod 3.3)?4 3. Jsou v rámci registračního formuláře žadatele doložena všechna požadovaná čestná prohlášení? 4. Absolvoval žadatel seminář implementační agentury k zadávání kreativních projektů? 5. Odpovídá expertíza poskytovatele služby plánovanému projektu?

Věcná způsobilost

1. Jedná se o obchodní společnost s potenciálem mezinárodní expanze a tvorbou vlastního produktu? 2. Je předmět spolupráce popsán dostatečně konkrétně a srozumitelně? 3. Vysvětlil žadatel dostatečně způsob využití poskytnuté služby pro své podnikání? 4. Vede projekt k uvědomění si přidané hodnoty kreativních řešení, zlepšení stávajícího produktu/služby směrem ke klientům, případně je součástí vývoje nového produktu/služby? 5. Je v rozpočtu zahrnut nákup pouze takového materiálu, který je nezbytný k realizaci? 6. Odpovídá plánovaná spolupráce cílům programu? 4 Výjimku tvoří kritéria zjišťovaná Čestným prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis a Čestným prohlášením malého či středního podniku, která jsou vyhodnocována po losování. Vylosovaný žadatel, který nesplní kritéria zjišťovaná na základě těchto čestných prohlášení, bude vyřazen. 5 Čestné prohlášení malého a středního podniku a čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis.

5.3. Veřejné losování

V případě, že počet žadatelů splňujících podmínky formální i věcné způsobilosti bude vyšší, než je stanovená alokace programu, budou příjemci voucherů vybráni z těchto způsobilých žadatelů losem. V rámci veřejného losování budou vylosováni také náhradníci, kteří mohou nastoupit na místo vylosovaného příjemce voucheru v případě, že příjemci voucheru nebude možné kreativní voucher poskytnout, zejména pokud příjemce voucheru nesplní své povinnosti plynoucí mu ze smlouvy o poskytnutí kreativního voucheru (viz bod 6.1 tohoto manuálu) nebo odmítne smlouvu o poskytnutí kreativního voucheru uzavřít.

Termín a místo udělování kreativních voucherů oznámí implementační agentura na internetových stránkách programu nejméně 14 dnů předem.

Vylosovaný žadatel, který nesplní kritéria na základě čestných prohlášení5, bude vyřazen.

6. Použití voucheru

6.1. Smlouva o poskytnutí kreativního voucheru (implementační agentura – příjemce voucheru)

Implementační agentura uzavře s příjemci voucherů smlouvu o poskytnutí kreativního voucheru. Program Kreativní vouchery je plně digitalizovaný a veškeré podklady pro vygenerování smlouvy zadává příjemce voucheru do administrativního systému a opatřuje elektronickým podpisem. Příjemce voucheru je povinen poskytnout implementační agentuře nezbytnou součinnost pro uzavření smlouvy o poskytnutí kreativního voucheru včetně zřízení si elektronického podpisu. V případě, kdy příjemce voucheru neposkytne implementační agentuře nezbytnou součinnost pro uzavření smlouvy, zejména pokud příjemce voucheru opakovaně (alespoň dvakrát) nereaguje na písemné výzvy implementační agentury k poskytnutí součinnosti, má implementační agentura právo tomuto příjemci voucher odebrat a přidělit ho náhradníkovi, vylosovanému v souladu s článkem 5.3 tohoto Manuálu.

Součástí smlouvy o poskytnutí kreativního voucheru jsou čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis a čestné prohlášení malého či středního podniku. V těchto prohlášeních žadatel závazně prohlašuje skutečnosti, které se ho týkají. Prohlášením těchto skutečností žadatel potvrzuje způsobilost pro získání požadované dotace. Podpis i těchto příloh je nutný elektronickým podpisem.

Smlouva o poskytnutí kreativního voucheru vymezí podmínky, které musí příjemce kreativního voucheru splnit, aby mu implementační agentura proplatila dotaci. V případě nedodržení povinností příjemce voucheru je implementační agentura oprávněna odstoupit od smlouvy o poskytnutí kreativního voucheru a kreativní voucher poskytnout prvnímu náhradníkovi v pořadí. Stejným způsobem implementační agentura postupuje v případě, že příjemce voucheru smlouvu neuzavře a rozhodne se voucher nevyužít.

Implementační agentura má právo v případech a za podmínek stanovených tímto manuálem upravit smlouvu o poskytnutí kreativního voucheru s žadatelem formou číslovaných dodatků. V jiných případech má implementační agentura možnost upravit smlouvu o poskytnutí kreativního voucheru toliko s předchozím písemným souhlasem SMB, který bude tvořit přílohu takového dodatku; to neplatí, pokud úprava smlouvy o poskytnutí kreativního voucheru spočívá pouze v opravě zjevných nesprávností či ustanovení bránících řádné realizaci programu.

6.2. Smlouva s poskytovatelem služby (příjemce voucheru – poskytovatel služby)

Na základě smlouvy uzavřené mezi příjemcem voucheru a poskytovatelem služby dodává poskytovatel služby příjemci voucheru dohodnutou službu a příjemce voucheru zaplatí za tuto službu poskytovateli služby dohodnutou odměnu.

6.2.1. Lhůta pro uzavření smlouvy s poskytovatelem služby

Ve lhůtě maximálně do 30.6. 2023 uzavře příjemce voucheru smlouvu s poskytovatelem služby (dále jen „smlouva). Součástí této smlouvy je návrh projektu v původní podobě dále však je smlouva mezi žadatelem a poskytovatelem služby uzavírána za podmínek, které si obě strany stanoví samy bez jakékoliv asistence implementační agentury. Agentura pak v dodané kopii smlouvy pouze kontroluje, zdali se shoduje její obsah s návrhem projektu a částkou vydanou na projekt.

6.2.2. Prodloužení lhůty pro uzavření smlouvy s poskytovatelem služby

Lhůta pro uzavření smlouvy s poskytovatelem služby (dále jen „smlouva“) může být prodloužena pouze na základě e-mailové žádosti příjemce voucheru, ve které příjemce voucheru uvede důvody pro mimořádné prodloužení lhůty pro uzavření smlouvy a dále dobu, o kterou příjemce voucheru požaduje lhůtu prodloužit. Žádost o prodloužení lhůty pro uzavření smlouvy musí příjemce voucheru podat před uplynutím takové lhůty, jinak k ní implementační agentura nemusí přihlížet.

O žádosti příjemce voucheru rozhodne implementační agentura bez zbytečného odkladu od jejího doručení. Implementační agentura není při svém rozhodování vázána dobou, o kterou příjemce voucheru požaduje lhůtu pro uzavření smlouvy prodloužit, a může lhůtu prodloužit také o dobu kratší.

O rozhodnutí o žádosti o prodloužení lhůty pro uzavření smlouvy implementační agentura bezodkladně písemně (e-mailem) informuje příjemce voucheru.

6.3. Změna projektu

6.3.1. Změna projektu týkající se obsahu zakázky

Příjemce voucheru je oprávněn v mimořádných případech požádat implementační agenturu o změnu projektu. Tato žádost musí být podána bezodkladně poté, co se příjemce voucheru dozví o okolnostech vynucujících si změnu projektu. V žádosti o změnu projektu je nezbytné uvést důvody, které vedou k mimořádné změně projektu.

Žádost o změnu projektu musí být podána písemně, přičemž za písemnou formu se pro tento účel považuje zaslání žádosti v elektronické podobě (emailem).

6.3.2. Změna projektu v části týkající se ceny zakázky

Při změně projektu po přiznání nároku na dotaci (kreativní voucher) má příjemce voucheru nárok na dotaci nejvýše do výše původně přiznané dotace, a to i za situace, kdy taková výše přiznané dotace nebude představovat 75 % z ceny zakázky bez DPH změněného projektu. V případě, že změna projektu povede ke snížení celkové ceny zakázky, má příjemce voucheru nárok na dotaci pouze ve výši 75 % z ceny zakázky změněného projektu.

6.3.3. Změna projektu v části týkající se poskytovatele služby

Po vložení návrhu projektu v rámci registrace žadatele o kreativní voucher na web implementační agentury nebude žadateli již umožněna výměna poskytovatele kreativních služeb. Dojde-li po vložení projektu na web implementační agentury k ukončení spolupráce mezi příjemcem voucheru a poskytovatelem služby, a to z důvodů na straně poskytovatele služby (např. porušení podmínek spolupráce ze strany poskytovatele služeb, odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele služeb apod.), může implementační agentura umožnit příjemci voucheru oslovit ke spolupráci jiného poskytovatele služeb. Implementační agentura v takovém případě zváží zejména, zda výběr nového poskytovatele služby je slučitelný s časovými možnostmi programu.

6.4. Žádost o proplacení dotace

Příjemce voucheru bezodkladně po realizaci zakázky (avšak nejpozději do data uvedeného ve smlouvě o poskytnutí kreativního voucheru) vyplní implementační agentuře žádost o proplacení dotace. Žádost o proplacení dotace bude vyplněna a odeslána v administrativním systému programu a podepsána elektronickými podpisy (vyjma podpisu kreativce, kde stačí scan).

Má se za to, že datem podání žádosti o proplacení dotace je datum jejího vložení se všemi podpisy do administrativního systému. Implementační agentura má právo rozhodnout o případném prodloužení doby pro podání žádosti o proplacení dotace na základě žádosti příjemce kreativního voucheru (viz bod 6.4.1). Spolu s žádostí o proplacení dotace vyplní/ dodá příjemce voucheru implementační agentuře následující dokumentaci:

1. předávací protokol mezi příjemcem voucheru a poskytovatelem služby, z něhož bude patrné, že zakázka byla realizována řádně a bez vad a nedodělků dle zadání a příjemce voucheru převzal výsledky zakázky; 2. kopii faktury nebo jiného daňového dokladu vystaveného poskytovatelem služby s uvedením předmětu plnění (s návazností na kreativní voucher); 3. potvrzení o provedení platby prokazující zaplacení ceny za poskytnuté služby vyúčtované doklady dle bodu 2; potvrzení musí být podepsané zástupcem příjemce voucheru; 4. podklady pro vytvoření případové studie, která je zveřejněna na webových stránkách. Implementační agentura po obdržení a kontrole všech výše zmíněných dokumentů bez zbytečného odkladu oficiálně akceptuje žádost o proplacení dotace a o tomto příjemce vyrozumí písemně (elektronickou formou na kontaktní e-mail udaný při registraci) a do 21 pracovních dnů od vyrozumění proplatí příjemci voucheru dotaci.

6.4.1. Žádost o posun termínu pro podání žádosti o proplacení dotace

Lhůta pro podání žádosti o proplacení dotace může být prodloužena pouze na základě písemné žádosti příjemce voucheru (za písemnou formu se považuje zaslání žádosti emailem), případně zaslání skenu podepsané písemné žádosti prostřednictvím emailu nebo prostřednictvím datové schránky), ve které příjemce voucheru uvede důvody pro mimořádné prodloužení lhůty pro podání žádosti o proplacení dotace a dále dobu, o kterou příjemce voucheru požaduje lhůtu prodloužit. Žádost o prodloužení lhůty pro podání žádosti o proplacení dotace musí příjemce voucheru podat před uplynutím takové lhůty, jinak k ní implementační agentura nebude přihlížet. O žádosti příjemce voucheru rozhodne implementační agentura bez zbytečného odkladu od jejího doručení. Implementační agentura není při svém rozhodování vázána dobou, o kterou příjemce voucheru požaduje lhůtu pro podání žádosti o proplacení dotace prodloužit, a může lhůtu prodloužit také o dobu kratší.

O rozhodnutí o žádosti o prodloužení lhůty pro podání žádosti o proplacení dotace implementační agentura bezodkladně písemně (e-mailem) informuje příjemce voucheru.

6.5. Výše a charakter dotace

Dotace poskytnutá implementační agenturou jednomu příjemci voucheru pokryje 75 % ceny realizované zakázky dle přihlášeného návrhu projektu.

V případě, že v odůvodněných případech dojde se souhlasem implementační agentury ke změně přihlášeného návrhu projektu, příjemce je oprávněn obdržet dotaci pouze do výše dotace dle původního přihlášeného návrhu projektu. To platí i v případě, že dotace poskytnutá na zakázku realizovanou dle nového projektu pokryje méně než 75 % ceny zakázky. V případě, že zakázka dle změněného projektu bude realizována za nižší cenu než dle původního projektu, bude žadateli poskytnuta dotace ve výši 75 % z ceny skutečně realizované zakázky.

V případě náhradníka, kterému může být poskytnuta dotace namísto původně vybraného žadatele maximálně ve výši dle přihlášeného projektu původně vybraného žadatele.

Maximální hodnota dotace na jeden voucher je vždy 100 000 Kč.

Daň z přidané hodnoty lze do uznatelných nákladů příjemce voucheru zahrnout pouze v případě, že příjemce není plátcem daně z přidané hodnoty a zároveň poskytovatel služby je plátcem daně z přidané hodnoty. Dotace bude příjemci kreativního voucheru poskytnuta jako veřejná podpora de minimis 6.

Dotace nesmí být použita na krytí stejných způsobilých nákladů projektu financovaného zcela nebo zčásti z jiných veřejných dotačních titulů.

Minimální celková hodnota zakázky specifikovaná v návrhu projektu je 50 000 Kč bez DPH.

7. Evaluace

Všechny zúčastněné subjekty se zavazují na vyžádání implementační agentuře bezodkladně poskytnout informace potřebné pro provedení evaluace přínosů kreativních voucherů. Tyto informace budou sloužit jako podklad pro evaluaci přínosu programu a budou klíčové k rozhodnutí o jeho budoucí podobě.

8. Internetové stránky programu

Hlavním prostředkem komunikace se zúčastněnými subjekty jsou internetové stránky programu www.kreativnivouchery.cz.

Etickým kodexem JIC

Manuály předchozích výzev

Manuál 2021 Manuál 2022 Manuál 2023

Jižní Morava je kreativní kraj!
11 254 kreativců dohromady tvoří 10 % všech ekonomicky aktivních obyvatel Brna.

Projekt financuje město Brno