Zásady zpracování osobních údajů

V rámci tohoto dokumentu naleznete informace týkající se zpracování osobních údajů, které JIC, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, 635 00 Brno, IČO: 71180478 (dále jen „My“ anebo „Naše sdružení“) o Vás, jakožto o subjektu údajů zpracovává (dále jen „Vy“). Subjektem údajů jste v případě, že činnosti zpracování vymezené níže provádíte svým jménem a na svou odpovědnost, ale také pokud tak činíte v zastoupení právnické osoby, která si například registruje účet kreativce nebo žadatele o kreativní voucher.

Tyto Zásady Vám poskytují informace o tom, za jakými účely JIC zpracovává Vaše osobní údaje, v jakém rozsahu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány (tzn. jaké kategorie údajů jsou zpracovávány), na jakém právním důvodu zakládáme Naše právo Vaše údaje zpracovávat (plnění smlouvy, oprávněný zájem, plnění právní povinnosti, souhlas, jiný právní důvod) a po jakou dobu je budeme zpracovávat.

Tyto Zásady dále obsahují informace o tom, jaká Vám náleží ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů práva a jakým způsobem je vůči Nám můžete uplatnit.

 1. Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom mohli naplnit účely, které jsou stanoveny v následujících podkapitolách.

Osobními údaji jsou informace, které o Vás zpracováváme, a to například jméno, příjmení, místo bydliště a další.

Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace s osobními údaji prováděná za určitým účelem nebo cílem, a to manuálně či automaticky, elektronicky či v papírové formě. Zejména se jedná o shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů. Zpracováním osobních údajů naopak není nakládání s osobními údaji pouhým nepravidelným a nahodilým způsobem v důsledku jiné činnosti, například servis technických prostředků pro zpracování údajů.

Za různými účely o Vás zpracováváme různé kategorie osobních údajů. Jde konkrétně o tyto kategorie:

-        Identifikační údaje (např.  jméno, příjmení, IČ, DIČ);

-        kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo);

-        adresní údaje (např. adresa sídla, adresa bydliště);

-        přihlašovací údaje (např. přihlašovací jméno a heslo);

-        identifikační údaje Vašeho zařízení (např. IP adresa);

-        identifikační údaje společnosti (např. firma, IČO);

-        údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb (např. číslo účtu, kód banky, IBAN, SWIFT);

-        údaje o pracovní pozici (např. zda jste zaměstnanec, v pozici statutárního orgánu);

-        informace o smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami, Vámi i námi (např. informace o smlouvě zahrnující datum uzavření, délku trvání, datum a důvod ukončení a dále popis transakce, odměnu);

-        informace o projektu (název projektu, popis projektu);

-        informace o podnikání (např. předmět podnikání, okruh zákazníků, podnikatelský záměr);

-        informace sdělené Vámi (jakékoliv informace, které jsou obsahem žádosti nebo vzájemné komunikace);

-        informace o semináři (např. termín semináře pro podávání žádostí o voucher).

To, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, za jakými účely a jak dlouho, záleží na tom, jak a proč jste nám své osobní údaje sdělili, případně jak jsme je o Vás získali. Dále naleznete informace o zpracování Vašich osobních údajů podle toho, v jakém kontextu ke zpracování osobních údajů dochází.

 1.1. Zpracování spojené s návštěvou webu

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Fungování webových stránek

Údaje o vašem chování na webu

Oprávněný zájem na fungování našich webových stránek

Dle technických okolností (detaily v Informacích o cookies)

Přizpůsobení webu vašim preferencím

Údaje o vašem chování na webu

Oprávněný zájem na nastavení webu dle vašich preferencí

Dle technických okolností

Vytváření statistik a reportů o užívání webových stránek

Údaje o vašem chování na webu

Oprávněný zájem na měření efektivnosti našich webových stránek, vč. reklamy na těchto webových stránkách

Dle technických okolností

Zobrazení cílených reklam na stránkách třetích osob a zpřístupnění provozovatelům reklam

Údaje o vašem chování na webu

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Dle technických okolností

Na webu používáme cookies, pomocí kterých analyzujeme Vaše chování na webu. Kromě základních cookies, které potřebujeme používat pro správné fungování stránek, můžete použití cookies ovlivnit v nastavení Vašeho webového prohlížeče.

Proti zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných na základě našeho oprávněného zájmu máte navíc právo vznést námitku. Pokud bude Vaše námitka oprávněná, se zpracováním Vašich údajů v daném kontextu přestaneme. Také můžete odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.

1.2. Zpracování spojené s registrací uživatelského profilu na webu www.kreativnivouchery.cz

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Registrace, vedení a správa uživatelského účtu, včetně ověření podmínek účasti na projektu a související komunikace

-    Identifikační údaje,

-    kontaktní údaje,

-    identifikační údaje společnosti, adresní údaje,

-    přihlašovací údaje, údaje o pracovní pozici, informace o projektu, informace o podnikání.

 

Opatření nezbytná pro uzavření smlouvy s žadatelem o voucher provedená na žádost kreativce (či zástupce)

Do okamžiku zrušení registrace, maximálně však po dobu 3 let od posledního přihlášení

Zveřejnění profilu kreativce za účelem uzavření smlouvy se žadatelem o voucher

-    Identifikační údaje, identifikační údaje společnosti, kontaktní údaje, informace o pracovní pozici, informace o projektu, informace o podnikání

 

Opatření nezbytná pro uzavření smlouvy se žadatelem o voucher provedená na žádost kreativce (či zástupce)

Do okamžiku zrušení registrace

Pokud se chcete propojit s žadatelem o kreativní voucher a spolupracovat s ním na zajímavém projektu, můžete si na stránkách www.kreativnivouchery.cz vytvořit uživatelský profil a veřejně jej na stránkách prezentovat. Uvedené údaje nám sdělujete dobrovolně, nicméně bez jejich poskytnutí nejsme schopni Vás zaregistrovat, zveřejnit Váš profil na webu a umožnit Vám se spojit s žadateli o kreativní voucher.

1.3. Zpracování spojené s registrací uživatelského profilu žadatele o kreativní voucher na webu www.kreativnivouchery.cz, žádostí o kreativní voucher a uzavřením smlouvy

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Registrace, vedení a správa uživatelského účtu, včetně ověření podmínek účasti na projektu a související komunikace

Identifikační údaje kontaktní údaje a údaje o pracovní pozici zástupce společnosti a dále identifikační údaje adresní údaje, přihlašovací údaje, informace o projektu, informace o podnikání týkající se společnosti

 

Opatření nezbytná pro uzavření smlouvy provedená na žádost žadatele

Do okamžiku zrušení registrace, maximálně však po dobu 3 let od posledního přihlášení

Přihlášení a účast na semináři k podávání žádostí o kreativní voucher

Identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o pracovní pozici zástupce společnosti, informace o semináři

 

Opatření nezbytná pro uzavření smlouvy provedená na žádost žadatele

Do 6 měsíců od skončení výběru příjemce vouchery

Posouzení žádosti o kreativní voucher, včetně provedení případného losování

Identifikační údaje kontaktní údaje a údaje o pracovní pozici zástupce společnosti a dále identifikační údaje adresní údaje, informace o projektu, informace o podnikání, informace sdělené Vámi týkající se společnosti

 

Opatření nezbytná pro uzavření smlouvy se žadatelem o voucher provedená na žádost kreativce (či zástupce)

Do 6 měsíců od skončení výběru příjemce vouchery (příp. déle, pokud byl žadatel vybrán jako příjemce)

Uzavření a plnění smlouvy, včetně komunikace s příjemcem dotace a hodnocení programu

-    Identifikační, kontaktní údaje, údaje o pracovní pozici zástupce společnosti,

-    informace o projektu, informace o smlouvě a jejím plnění, údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb

 

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Do 3 let od ukončení smlouvy, základní informace o smluvním vztahu (např. smluvní stany, předmět smlouvy) po dobu 10 let od ukončení smlouvy

Splnění povinností ukládaných právními předpisy v oblasti účetnictví, daní a týkající se zveřejnění žádostí o dotaci

-    Identifikační, kontaktní údaje, údaje o pracovní pozici zástupce společnosti,

-    informace o projektu, informace o smlouvě a jejím plnění, údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb

 

Nezbytnost pro splnění právních povinností

Po dobu stanovenou právními předpisy

Pokud chcete získat kreativní voucher, je třeba splnit proces popsaný v projektovém manuálu. V rámci tohoto procesu potřebujeme Vaše výše uvedené osobní údaje proto, abychom Vám mohli umožnit sehnat si kreativce, uzavřít s námi smlouvu a kreativní voucher získat. Tyto údaje Nám sdělujete dobrovolně, ale bez nich Vám nemůžeme zařadit do zájemců o voucher. Zároveň musíme plnit povinnosti, které nám ukládají právní předpisy.

1.4. Zpracování spojené s kontaktováním JIC

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Zodpovězení dotazu

Kontaktní údaje

 

Oprávněný zájem na zodpovězení dotazu

Do 1 roku od zodpovězení dotazu, příp. do 1 roku od poslední komunikace s námi ohledně příslušného dotazu

Máte možnost se na nás obrátit s Vašimi dotazy. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Výše uvedené osobní údaje nám dáváte zcela dobrovolně. Bez jejich použití Vám však nemůžeme na Váš dotaz odpovědět.

Proti zpracování osobních údajů za tímto účelem máte právo podat námitku. Pokud bude Vaše námitka oprávněná, se zpracováním Vašich osobních údajů za tímto účelem přestaneme.

2. Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme?

Předem nevíme, komu budeme Vaše osobní údaje poskytovat. Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

Příjemce

Důvod zpřístupnění

Osoba zajišťující chod webu a Našeho software (počítačových systémů)

Potřebujeme, aby nám poskytovatel softwarového vybavení, který je v pozici zpracovatele osobních údajů, servisoval Naše internetové stránky a chod informačních systémů

Osoby poskytující marketingové a grafické služby

S přípravou a realizací marketingových kampaní (spočívajících v zasílání obchodních nabídek) nám pomáhají marketingové agentury, marketingoví specialisté či grafici.

Externí redaktoři

S prezentací Naší společnosti nám pomáhají také externí redaktoři, kteří s námi připravují rozhovory a reportáže.

Pracovníci Magistrátu města Brna

V souvislosti s kontrolou a spoluprací s poskytovatelem dotace

Externí auditoři

V souvislosti s auditem využité prostředky

Návštěvníci webových stránek www.kreativnivouchery.cz

Profily kreativců jsou veřejné tak, aby se s nimi mohli spojit žadatelé o voucher. Přístup k veřejným informacím má ale jakýkoliv návštěvník stránek.

Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.

3. Jaká jsou Vaše práva?

S ohledem na skutečnost, že JIC Vás zpracovává osobní údaje, náležejí Vám práva, o kterých bychom Vás rádi v této sekci informovali. Veškerá svá práva můžete u Nás uplatnit jakýmkoliv způsobem, který Vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že Nás skutečně žádáte Vy (umožní ověřit Vaši identitu), a My se Vám budeme snažit v největší možné míře vyjít vstříc. Abychom ale byli schopni Vám vyhovět co nejlépe, chtěli bychom Vás požádat, abyste svá práva uplatnili písemně na adrese Našeho sdružení JIC, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, 635 00 Brno, nebo na emailové adrese vouchery@jic.cz popř. způsobem uvedeným níže.

3.1. Právo na odvolání souhlasu

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, je Vaším právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas můžete odvolat žádostí zaslanou na adresu vouchery@jic.cz.

Pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat jednoduše tak, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení.

3.2. Právo na přístup

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás JIC zpracovává, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje).

V celkovém rozsahu je možné Vám na Vaši žádost zaslat kopii Vašich osobních údajů. Kopii Vašich osobních údajů Vám poskytneme bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, dovolíme si po Vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

3.3. Právo na opravu

Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.

Své údaje si částečně můžete doplnit či změnit sami, a to v sekci Moje Konto. Změnu či výmaz Vašich osobních údajů nad rámec možností sekce Moje Konto provedeme na Vaši žádost individuálním způsobem.

3.4. Právo na výmaz

Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které JIC o Vaší osobě uchovává a zpracovává. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;

 • Vaše osobní údaje zpracovává JIC protiprávně;

 • Odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;

 • Vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení);

 • Vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě Našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že Náš oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz;

 • Existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;

 • JIC zpracovává osobní údaje dítěte, aniž by byl dán souhlas rodiče s takovým zpracováním.

Dovolujeme si Vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě Vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po Nás zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, JIC Vás bude informovat o důvodu, na základě, kterého nemůžou být Vaše osobní údaje vymazány.

3.5. Právo na přenositelnost

Další právo, které můžete uplatnit, je tzv. právo na přenositelnost. Na základě tohoto práva můžete žádat o poskytnutí Vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty na základě Vašeho souhlasu a které zpracováváme automatizovaně. Vaše osobní údaje, které splňují tyto podmínky, Vám na požádání poskytneme v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, popř. je na základě Vaši žádosti předáme jinému správci dle Vašeho určení, pokud to bude technicky proveditelné.

3.6. Právo na omezení zpracování

V případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje zpracovávané Naší společností jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě.

Toto právo máte také v těchto případech:

 • Zpracování Vašich osobních údajů Naší společností je protiprávní, ale nepřejete si, aby Vaše osobní údaje byly vymazány;

 • JIC již nepotřebuje Vaše osobní údaje za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale Vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) Naší společností pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;

 • Vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu Naší společností, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda Náš oprávněný Zájem převyšuje nad Vaším právem na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

3.7. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu

S ohledem na skutečnost, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě posoudíme, zda je skutečně v Našem oprávněném zájmu Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

3.8. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu

Máte právo vznést námitku proti tomu, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali za účelem přímého marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení). V takovém případě bez dalšího přestaneme Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

3.9. Právo na stížnost

V případě, kdy všechny výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem JIC porušuje Vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006 .

4. Účinnost

Tyto zásady jsou účinné od 20. 10. 2020

INFORMACE O COOKIES

1. CO TADY NAJDETE?

Tato webová stránka (dále jen „Web“), používá cookies a technologie obdobné cookies.

V tomto dokumentu se dozvíte, co to jsou cookies a jak je my, JIC, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, 635 00 Brno, IČO: 7118047, používáme.

2. CO JSOU COOKIES?

Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Díky cookies vás může správce odlišit od jiných uživatelů Webu a účinněji si zaznamenat informace o vaší návštěvě a chování na webu. Cookies nejsou nikterak škodlivé pro vaše zařízení ani pro jeho software. Jako uživatel můžete vypnout či omezit užívání cookies ve vašem prohlížeči.

Soubory cookies je možné používat pro mnoho účelů jako jsou:

 • zajištění fungování základních funkcí webu,
 • uložení preferovaného jazyka,
 • analýza návštěvnosti s cílem vylepšování webu a
 • marketingové účely, zejména zobrazení reklamy na stránkách.

3. JAKÉ TYPY COOKIES POUŽÍVÁME?

Zde se dozvíte, jaké typy cookies můžeme na stránkách používat. Konkrétní cookies, které aktuálně používáme, najdete v nastavení vašeho prohlížeče.

A. Základní (nutné) cookies

Základní cookies, které jsou nezbytné k tomu, aby Web plnil své základní funkce a aby nám byl umožněn provoz tohoto Webu. Tyto cookies jsou automaticky umístěny na vašem počítači nebo jiném zařízení v okamžiku, kdy vstoupíte na Web, anebo provádíte některou z možných činností na Webu.

Konkrétně používáme tyto cookies:

Název cookie

Poskytovatel

Účel

Doba trvání

Typ

gp_s

jic.cz

Uchovává jedinečné ID, které identifikuje relaci uživatele.

29 dní

HTTP

PHPSESSID

jic.cz

Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavkami na stránce (např. udržování stavu přihlášení uživatele mezi stránkami)

Po dobu zobrazení stránky (sezení)

HTTP

alert-1

jic.cz

Informace o zobrazení informačního panelu uživateli.

1 rok

HTTP

cookies-settings-analytical

jic.cz

Interní informace o povolení cookies pro analytické účely.

1 rok

HTTP

cookies-settings-conversion

jic.cz

Interní informace o povolení cookies pro sledování konverzí.

1 rok

HTTP

cookies-settings-marketing

jic.cz

Interní informace o povolení cookies pro marketingové účely.

1 rok

HTTP

cookies-settings-technical

jic.cz

Interní informace o povolení cookies pro technické účely.

1 rok

HTTP

Základní cookies nemůžete zakázat. Bez nich by Web nemohl správně fungovat.

B. Preferenční cookies

Preferenční cookies dovolují Webu zapamatovat si informace, které ovlivňují vzhled a chování Webu. Jedná se například o region, ve kterém se nacházíte, nebo preferovaný jazyk.

Konkrétně používáme tyto cookies:

Název cookie

Poskytovatel

Účel

Doba trvání

Typ

_ga

jic.cz

Google Analytics cookies, které ukládá unikátní anonymní ID. Používá se pro generování statistických údajů o tom, jak uživatel používá webovou stránku.

2 roky

HTTP

ga_#

jic.cz

Google Analytics cookies, které se používá ke shromažďování údajů o tom, kolikrát uživatel navštívil webovou stránku a také

data první a poslední návštěvy.

2 roky

HTTP

_gat

jic.cz

Google Analytics cookies určené ke snížení počtu požadavků.

1 den

HTTP

_gid

jic.cz

Google Analytics cookies, které ukládá informace o tom, jak uživatelé používají webovou stránku, a zároveň vytváří analytickou zprávu o výkonu webu.

1 den

HTTP

Tyto cookies budeme ukládat na vaše zařízení, pouze pokud nám to dovolíte buď pomocí cookie lišty, nebo na vašem prohlížeči.

C. Analytické cookies

Analytické cookies jsou používány zejména službou Google Analytics proto, abychom zjistili, jak Web využíváte.

Služba Google Analytics používá cookies za účelem analýzy způsobu užívání Webu s cílem zlepšovat fungování webu. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky budou přeneseny a uloženy na serverech společnosti Google, Inc. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Tato data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání webových stránek. Anonymita je zaručena tím, že společnost Google, Inc., nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Společnosti Google, Inc. nebudou odeslány ani žádné jiné osobní údaje (např. email, jméno či telefonní číslo).

Více informací o tom, jak Google, Inc. používá analytické cookies, naleznete zde:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Konkrétně používáme tyto cookies:

Název cookie

Poskytovatel

Účel

Doba trvání

Typ

_fbp

jic.cz

Používá Facebook k poskytování reklam na produkty od inzerentů třetích stran

3 měsíce

HTTP

ads/ga-audiences

google.com

Používá Google AdWords k opětovnému oslovení uživatelů, kteří se pravděpodobně stanou zákazníky na základě chování uživatelů na webových stránkách

Po dobu zobrazení stránky (sezení)

Pixel

anj

adnxs.com

Uchovává jedinečné ID, které identifikuje zařízení vracejícího se uživatele. ID se používá pro cílené reklamy.

3 měsíce

HTTP

dt

udmserve.net

Umožňuje uživateli sdílet obsah z webových stránek na platformách sociálních médií nebo na webových stránkách.

1 rok

HTTP

IDE

doubleclick.net

Používá Google DoubleClick pro registraci a hlášení o akcích uživatele webu po zobrazení nebo kliknutí na reklamy inzerenta s cílem měření účinnosti reklamy a prezentování uživateli cílené reklamy.

1 rok

HTTP

Tyto cookies budeme ukládat na vaše zařízení pouze pokud nám to dovolíte buď pomocí cookie lišty, nebo na vašem prohlížeči.

D. Marketingové cookies

Marketingové cookies jsou používány k mapování návštěvníků napříč webovými stránkami. Tyto soubory cookies slouží k zobrazení reklamy relevantní pro jednotlivé uživatele a jejich předání provozovatelům reklamy. Je proto hodnotná zejména pro cizí inzerenty. Pro tyto účely využíváme zejména služby Facebook a Google.

Konkrétně používáme tyto cookies:

Název cookie

Poskytovatel

Účel

Doba trvání

Typ

pagead/1p-user-list/#

google.com

Sleduje, zda uživatel projevuje zájem o konkrétní produkty nebo události na více webových stránkách a detekuje pohyb

uživatel mezi weby.

Po dobu zobrazení stránky (sezení)

Pixel

retargeting

c.seznam.cz

Sleduje chování uživatelů, navigaci na webu a interakci s aktivními kampaněmi.

Po dobu zobrazení stránky (sezení)

Pixel

sid

seznam.cz

Obsahuje digitálně podepsané a zašifrované záznamy ID účtu Google uživatele a čas posledního přihlášení.

29 dní

HTTP

tr

facebook.com

Používá Facebook k poskytování reklam na produkty od inzerentů třetích stran

Po dobu zobrazení stránky (sezení)

Pixel

uuid2

adnxs.com

Uchovává unikátní ID, které identifikuje zařízení vracejícího se uživatele. ID se používá pro cílené reklamy.

3 měsíce

HTTP

Tyto cookies budeme ukládat na vaše zařízení pouze pokud nám to dovolíte buď pomocí cookie lišty, nebo na vašem prohlížeči.

4. CHCETE ZMĚNIT NASTAVENÍ SOUBORŮ COOKIES?

Pokud nechcete, abychom na vašem prohlížeči ukládali preferenční, analytické nebo marketingové cookies, můžete si tyto preference upravit ve vašem prohlížeči. Tím zabráníte sběru dat o vás. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto adresách:

Pokud chcete nastavení cookies změnit a nevíte si rady, můžete se nám také ozvat na e-mail jic@jic.cz.

5. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Při použití cookies zpracováváme IP adresu vašeho zařízení. Více informací o zpracování vašich osobních údajů nejen za účely spojenými s cookies, se dozvíte v Zásadách zpracování osobních údajů [zde prosím vložte odkaz na Zásady].

Jižní Morava je kreativní kraj!
11 254 kreativců dohromady tvoří 10 % všech ekonomicky aktivních obyvatel Brna.

Projekt financuje město Brno