Vítejte v kreativní galerii

Vyberte si obor, který vás zajímá, a prohlédněte si profily kreativců. Aby bylo jasno - kreativci jsou odborníci s minimálně tříletou praxí v oboru, kteří vám navrhnou originální řešení v oblasti tvorby a prezentace vašich produktů nebo služeb.

Jak je do procesu zapojený JIC?

1 Ukážeme vám, jak může být užitečná práce kreativce, a na workshopu vás naučíme, jak přistupovat ke spolupráci.
2 Vytvořili jsme galerii, která vám usnadní výběr kreativce. Najdete v ní odborníky s více než 3 lety zkušeností a spokojenými klienty.
3 Kromě vzájemného propojení už do vaší spolupráce ani komunikace nebudeme nijak zasahovat.

Časový harmonogram 2019

Registrace

2.1.2019 - 19.2. 2019

Registrace

Můžete se registrovat do programu.

Semináře

26.2. - 27.2. 2019

Semináře

Po ukončení registrace proběhnou 2 informativní semináře. Můžete si vybrat termín, účast je povinná.

Konec podávání návrhů projektů

17.3. 2019

Konec podávání návrhů projektů

Nejpozději v tento den vám musí kreativec dodat návrh projektu, abyste mohli podat žádost o KREATIVNÍ VOUCHERY BRNO.

Hodnocení žádostí

18.3. - 29.3. 2019

Hodnocení žádostí

Komise JICu posoudí formální správnost všech žádostí a vyřadí nevyhovující.

Losování voucherů

16.4. 2019

Losování voucherů

Město Brno na projekt vyčlenilo 4,5 milionu korun, které rozdělíme mezi žádosti. V případě žádostí o více peněz budeme příjemce losovat.

Realizace projektů

květen - říjen 2019

Realizace projektů

Na realizaci sjednané spolupráce máte s kreativcem půl roku. Pokud projekt nedokončíte, ztrácíte nárok na proplacení voucheru.

Konec podávání žádostí o proplacení

30.10. 2019

Konec podávání žádostí o proplacení

KREATIVNÍ VOUCHERY BRNO proplácíme zpětně na základě dodání potřebných dokumentů.

Proplacení voucherů

průběžně až do ledna 2020

Proplacení voucherů

Zkontrolujeme veškeré dokumenty. Pokud bude vše v pořádku, do konce ledna 2020 vám odešleme peníze na účet.

Podmínky účasti v projektu KREATIVNÍ VOUCHERY BRNO

O kreativní voucher může žádat firma splňující tyto podmínky

 • Jste firma, obchodní společnost nebo družstvo (ne fyzická osoba).
 • Máte sídlo nebo provozovnu v Jihomoravském kraji.
 • Působíte v jedné z prioritních oblastí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje nebo jste součástí hodnotového řetězce takové firmy, tj. jste v subdodavatelském vztahu (pokročilé strojírenské a výrobní technologie, přesné přístroje, vývoj softwaru a hardwaru, léčiva, lékařská péče a diagnostika, technologie pro letecký průmysl)
 • Podle definice Evropské komise patříte mezi malé nebo střední podniky.
 • Proplacením voucheru nepřesáhnete výši podpory, kterou je možné čerpat v režimu de minimis.
 • Sami nepodnikáte v kulturních a kreativních oborech. Za podnikání v kulturních a kreativních oborech se nepovažuje vytváření výrobků nebo služeb, jejichž součástí je umělecká, kreativní nebo jiná podobná činnosti, pokud není taková činnost nabízena samostatně jako služba pro třetí osoby.
 • S kreativcem nejste nijak propojeni (ekonomicky ani rodinnými vztahy) a nedochází tak ke střetu zájmů.
 • S vybraným kreativcem jste v uplynulých 5 letech nespolupracovali.
 • Nemáte dluhy vůči veřejné správě, městu Brnu, Jihomoravskému kraji, JICu a nejste v insolvenci.
 • Neprovádíte činnost, která je neslučitelná s etickým kodexem JIC, nebo činnost v oblasti provozování loterií a jiných podobných her, výroby nebo distribuce tabákových výrobků, tvrdého alkoholu (s výjimkou tradičních regionálních produktů), omamných a psychotropních látek nebo pornografie.
 • Nejste příjemcem voucheru z pilotní výzvy 2015-2016 

Splnění podmínek nám doložíte čestným prohlášením.

Často kladené otázky

Co jsou KREATIVNÍ VOUCHERY BRNO?

Jednorázová finanční podpora pro firmy z Jihomoravského kraje, kterou mohou využít na spolupráci s profesionálními regionálními kreativci. Výše příspěvku pokrývá 75 % nákladů na spolupráci, maximálně však 100 000 Kč. Minimální celková hodnota zakázky specifikovaná v návrhu projektu je 50 000 Kč bez DPH.

Na co se dají kreativní vouchery použít?

Na jakoukoli formu spolupráce mezi firmou a kreativcem, která povede ke zlepšení prezentace produktu, procesu nebo služby žadatelů směrem ke klientům. Důležitá je také interaktivita. Firmy musí být v průběhu tvůrčího procesu rovněž aktivní. Kreativní vouchery naopak není možné použít na vzdělávání a nábor zaměstnanců, samostatné překlady, vybavení interiéru, zakoupení hotového uměleckého díla, teambuilding, gamifikaci směřovanou na zlepšení procesů uvnitř firmy a nákup mediálního prostoru.

Odkud pochází myšlenka kreativních voucherů?

Nápad na podporu spolupráce firem a kreativců vznikl poprvé v roce 2004 v Nizozemí. Odtud ho v roce 2009 převzala inovační agentura NESTA z Velké Británie a za rok rozdala 150 voucherů. Ukázalo se, že kreativní vouchery zlepšují vzhled i funkčnost produktů a jejich prezentaci směrem ke klientům. Kromě toho firmám často přináší i další inovace, jako jsou změny v procesech a nové uvažování nad problémy.

Jaké podmínky musí firma splňovat?

Musí jít o firmu, obchodní společnost nebo družstvo (ne fyzickou osobu), která má sídlo nebo provozovnu v Jihomoravském kraji. Podle definice Evropské komise musí spadat mezi malé nebo střední podniky a proplacením voucheru nesmí přesáhnout výši podpory, kterou je možné čerpat v režimu de minimis. Firma dále nesmí sama podnikat v kreativních oborech, mít dluhy vůči státní správě, městu Brnu, Jihomoravskému kraji, JICu a být v insolvenci. S vybraným kreativcem nesmí být firma propojena ani s ním spolupracovat v uplynulých 5 letech.

Způsobilým žadatelem může být pouze firma, která vytváří takový produkt nebo službu, který je v souladu s definovanými prioritními sektory RIS JMK (viz Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014-2020, s. 15-17; www.risjmk.cz/cz/ke-stazeni) nebo daný produkt/služba je součástí hodnotového řetězce firmy, která je v souladu s prioritním sektorem RIS JMK.

Prioritními sektory RIS JMK (viz odkaz výše) jsou:

Pokročilé strojírenské a výrobní technologie
Přesné přístroje
Vývoj softwaru a hardwaru
Léčiva, lékařská péče a diagnostika
Technologie pro letecký průmysl 

Co je to hodnotový řetězec firmy?

Podmínky projektu splňujete pokud, jste firma podnikající v prioritních oborech RIS nebo jste součástí jejího hodnotového řetězce. To znamená, že jste s danou firmou v subdodavatelském vztahu. Kvalitativně se jedná zejména o dodávky produktů a služeb, které významně přispívají k výrobě/vylepšení daného produktu nebo jiné strategické činnosti

Příklad: za dodavatele do prioritního oboru RIS "Léčiva, lékařská péče a diagnostika" se považují například firmy, které dodávají službu/produkt, který by umožnil lépe nebo levněji vyrábět/distribuovat výrobky či poskytovat služby nebo vytvářet konkurenční výhodu oproti jiným společnostem. Poradenské a dotační agentury tuto podmínku nesplňují.

Kdo voucher dostane?

Město Brno na projekt vyčlenilo 4 miliony korun, které rozdělíme mezi žadatele. Pokud se sejdou žádosti o více prostředků, než je k dispozici, rozhodne o příjemcích veřejné losování za dozoru notáře.

Jaké jsou hlavní výhody projektu?

Vyzkoušíte si bez rizika spolupráci s kreativci a JIC vám proplatí 75 % zakázky. Můžete si tak například nechat zpracovat výstupy, na které jste dříve ani nepomysleli, nebo rozvíjet marketingové aktivity, na které dosud nebyly peníze. Sami si tak ověříte, jak vám kreativita může pomoci v boji s konkurencí, získáváním zákazníků a zlepšením obchodu. Na úvodním semináři se navíc dozvíte, jak s kreativci efektivně komunikovat a zadávat jim práci. Stanete se rovnocennými partnery a zároveň získáte nové nápady a čerstvý pohled na svůj byznys.

Co bude obsahem povinného semináře?

Na semináří se dozvíte, co je kreativa a proč je pro firmy užitečná. Přiblížíme vám, jak probíhají kreativní projekty a jak zadávat kreativci práci, aby byla spolupráce co nejefektivnější. Rovněž vám představíme konkrétní případové studie.

Co má z projektu JIC?

Dlouhodobě pracujeme s inovativními firmami (nejen) z jižní Moravy, které často mají technologie, služby nebo produkty na světové úrovni. Také často přemýšlí, jak své produkty ještě vylepšit nebo jak je efektivně představit zákazníkům. Kreativci jim v těchto úvahách mohou pomoci, proto jsme se rozhodli inspirovat se v zahraničí a jejich spolupráci podporovat kreativními vouchery. Chceme dosáhnout toho, aby si firmy vyzkoušely spolupráci s kreativci a dále v ní pokračovali.

Co když firma voucher nezíská?

Je na firmě, zda spolupráci s kreativcem zrealizuje na vlastní náklady.

Získal jsem voucher na spolupráci s kreativcem. Jak postupovat, když se změní původní hodnota spolupráce?

Při změně projektu po přiznání nároku na dotaci (kreativní voucher) má příjemce voucheru nárok na dotaci nejvýše do výše původně přiznané dotace, a to i za situace, kdy taková výše přiznané dotace nebude představovat 75 % z ceny zakázky bez DPH změněného projektu. V případě, že změna projektu povede ke snížení celkové ceny zakázky, má příjemce voucheru nárok na dotaci pouze ve výši 75 % z ceny zakázky bez DPH změněného projektu.

Příklad 1:

Původní cena zakázky činila 100 000 Kč a příjemce voucheru měl nárok na vyplacení 75 % z ceny zakázky, tj. 75 000 Kč. Poskytovatel služby dodatečně poskytl příjemci voucheru slevu na objednané plnění, čímž se cena původní zakázky snížila na 80 000 Kč. Příjemce voucheru tedy bezodkladně písemně požádal JIC o schválení změny projektu. Pokud implementační agentura změnu projektu schválí, bude mít příjemce voucheru nárok na vyplacení toliko 75 % z ceny změněné zakázky, tj. 60 000 Kč.

Příklad 2:

Původní cena zakázky činila 100 000 Kč a příjemce voucheru měl nárok na vyplacení 75 % z ceny zakázky, tj. 75 000 Kč. V průběhu realizace projektu bylo zjištěno, že pro dokončení projektu bude nezbytné, aby poskytovatel služeb poskytnul příjemci voucheru ještě dodatečné služby v ceně 30 000 Kč. Příjemce voucheru tedy bezodkladně písemně požádal JIC o schválení změny projektu. Pokud implementační agentura změnu projektu schválí, bude mít příjemce voucheru stále nárok na vyplacení toliko 75 % z ceny původní zakázky, tj. 75 000 Kč. 

Potřebujete více informací?

voucher@jic.cz
+420 603 206 384

Jižní Morava je kreativní kraj!
11 254 kreativců dohromady tvoří 10 % všech ekonomicky aktivních obyvatel Brna.

Projekt financuje město Brno